Rybka Tattoo Studio
REGULAMIN
RYBKA TATTOO KRZYSZTOF RYBKA
Ul. Morska 228C/LU2, 81-006 Gdynia


 §1 Postanowienia ogólne

 1. Przed wykonaniem zabiegu tatuażu (zwanym dalej “zabiegiem”) w Rybka Tattoo Studio (pełna nazwa: Rybka Tattoo Krzysztof Rybka ul.Morska 228C/LU2 81-006 Gdynia NIP:5040027427 zwanym dalej “Studiem”) Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczeniausług. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności, która wskazuje podstawy prawne przetwarzania jego danych i stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej: https://rybkatattoo.pl/polityka-prywatnosci/
 1. Zabiegi wykonywane są osobom pełnoletnim (które ukończyły 18 lat). Osoba niepełnoletnia (pomiędzy 16-18 rokiem życia) może zostać poddana zabiegowi tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez obu rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Zgoda musi zostać podpisana bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Wzór formularza wyrażenia zgody dostępny jest w Studio.
 2. Studio nie wykonuje zabiegów osobom poniżej 16 roku życia.
 3. Studio nie wykonuje zabiegów osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 4. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych tatuaży, projektów jak i zdjęć.

§2 Rezerwacja terminu, zadatek i wycena zabiegu

 

 1. Dokonując wstępnej rezerwacji terminu Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości minimum 100 zł, maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, osobiście w Studio poprzez płatność gotówką lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą wpłaty zadatku. Masz prawo dokonać zmiany terminu lub jego odwołania nie później, niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Zmiana terminu później niż na 3 dni robocze przed umówionym terminem, brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą zadatku.
 2. Rezerwacja nowego terminu odbywa się na zasadach przewidzianych w pkt.1
 3. Każdy zabieg wyceniany jest indywidualnie zależnie od wielkości, rodzaju projektu oraz miejsca na ciele.


 §3 Wykonanie zabiegu

 1. Przed wykonaniem zabiegu Klient zobowiązany jest do wypełnienia zgody na wykonanie tatuażu oraz ankiety zdrowotnej, a także do zapoznania się z strzeżeniami dotyczącymi
  ewentualnych powikłań pozabiegowych.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu w przypadku pogorszenia stanu
  zdrowia, samopoczucia lub wystąpienia zmian skórnych u Klienta.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za alergie, uczulenia bądź inne dolegliwości.


 §4 Rezygnacja z zabiegu/Zmiana terminu zabiegu

 

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zabiegu lub zmiany terminu zabiegu nie później niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Rezygnacja, zmiana terminu później niż na 3 dni robocze lub niestawienie się w umówionym terminie skutkuje utratą zadatku.
 2. Studio ma prawo do zmiany terminu wykonania zabiegu do 1 dnia roboczego
  poprzedzającego zarezerwowany termin. W takim przypadku studio zobowiązane jest do
  wyznaczenia nowego terminu wykonania zabiegu. Brak akceptacji nowego terminu przez
  Klienta skutkuje zwrotem zadatku.
 3. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny
  skutkujące zwrotem zadatku na rzecz Klienta.


 §5 Vouchery/Bony podarunkowe

 

 1. Vouchery sprzedawane przez Studio (zwane dalej “Voucherami”) są jednorazowe, imienne
  oraz mają określony termin ważności wynoszący 6 miesięcy od daty wydania. Data ważności Vouchera nie może ulec wydłużeniu. Osoba nabywająca Voucher (zwana dalej “Nabywcą”) przekazuje Voucher Posiadaczowi (zwanej dalej “Posiadaczowi”).
 2. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 3. Voucher uprawnia do jego wymiany na usługę zabiegu do równowartości jego nominału.
 4. Nominał Vouchera jest określony na jego awersie i odpowiada równowartości usługi zabiegu jaka może być za niego nabyta.
 5. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Posiadacza Vouchera terminu
  wykonania zabiegu, zgodnie z §2 pkt.1., wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie, a jego wartość pomniejsza wartość nominalną Vouchera.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższej wartości niż środki pozostałe do wykorzystania w ramach Vouchera, Posiadaczowi Vouchera nie należy się zwrot kwoty stanowiącej równowartość różnicy między wartością usługi a wartością Vouchera.
 7. Jeśli wartość usługi jest wyższa od środków pozostałych do wykorzystania w ramach
  Vouchera, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę między wartością usługi
  a środkami do wykorzystania w ramach Vouchera.
 8. Posiadacz Vouchera ma prawo do rezygnacji z zabiegu lub zmiany terminu zabiegu nie
  później niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Rezygnacja , zmiana terminu później niż na 3 dni robocze lub niestawienie się w umówionym terminie skutkuje obniżeniem wartości Vouchera o kwotę zadatku o którym mowa w §5 pkt.5
 9. Niewykorzystanie Vouchera przez jego Posiadacza lub upływ terminu jego ważności nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Studia.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę Vouchera oraz nie wystawia
  duplikatów Voucherów.
 11. Dokonanie zakupu Vouchera oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu
  przez jego Nabywcę.
 12. Nabywca zobowiązuje się, przekazać niniejszy regulamin Posiadaczowi Vouchera.
 13. Wykorzystując Voucher Posiadacz Vouchera potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.